سهم ما چند درجه بالای صفر است ؟؟؟

سهم ما چند درجه بالای صفر!!! اخبار اعلام میکند، برودت هوای اوایل آذر ۹۵در استان مرکزی بی سابقه بوده است! در پی آن میشنویم، گاز و برق و آب چند شهر مازندران قطع میشود و این داستانی است که هر سال تکرار ...

آمدند و کندند و سوختند و… و…و…!!!...

وقتی که در اوایل قرن ۷هجری (حدود ۸۰۰ سال قبل) مغولان به بخارا حمله کردند،کشتار و تخریب زیادی راه انداختند… تعداد کمی توانستند به زور خود را نجات دهند. یکی از بخاراییان که توانسته بود خود را به ...