آشنایی با کتاب ارزنده

جنبه های تولید کود ارگانیک. یکی از مولفان این کتاب ارزنده مرحوم دکتر قاسمعلی عمرانی از اساتید دانشگاه علوم تحقیقات ( دانشگاه آزاد) میباشند لطفا برای شادی روح این استاد عالیقدر صلوات و فاتحه ای قرائت ...