دامپزشکان ،ناجیان حیات وحش ساوه.!

زندگی حرمت دارد ،باید مراقب باشیم تا هیچ موجودی ،ناروا و عبث از چرخه حیات خارج نشود.در طی سالیان اخیر ،حافظان طبیعت ساوه همواره تیمارگر وحوش مجروح ‌و آسیب دیده بوده اند و البته در این میان نباید از ن...