بمبهای انرژی پاک در دبستان عطیه ساوه!

فرهنگیان از تاثیر گذارترین اقشار جامعه اند. آموزش‌و پرورش اگر به معنای واقعی و توامان آن باشد ،تضمین کننده فردای میهن است . بزرگی گفته بود:فردای شما ،فردای دشواریست که اگر مجهز به علم و تقوا و شعور ا...