پسران علوی ساوه ،فعالند و پر انرژی! ماشاالله به آنها.!...

مدیران و معلمان مجتمع آموزشی پسرانه علوی ،دو سالیست که در زمینه های عملی و اجرایی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ،مشوق دانش آموزان هستند .به بهانه دریافت ۲۵گزارش فعالیت دانش آموزان کلاس های پنجم امامت و...

گزارش فعالیتهای زیست محیطی هنرستان زینب کبری(س)...

دراوایل سال جاری این هنرستان ،ضمن آموزش وانتخاب همیاران محیط زیست از بین دانش آموزان ،فعالیتهای محیط زیستی خودرا باهمکاری مدیریت محترم هنرستان سرکار خانم وکیلی و دبیر تربیت بدنی سرکارخانم اخوان به صو...